24.2.2002 ךיראתב ןכדוע
11.2.2002 םיבושח םירושיק
11.2.2002 2002 ראורבפל תויביר ןוכדע
11.2.2002 זוגא קוטסיפ הפב סמנ - שדח רצומ
11.2.2002 רטנס םוה
11.2.2002 ץרפמה יקשמ לע עדימ
11.2.2002 םיבושי תפמ