ץרפמה יקשמ
לש תוינקה ןוגרא איה מ"עב תואלקחל תיזכרמ תיפותיש הדוגא ץרפמה יקשמ
םידגואמ .םורדב ןולובז קמע הכאוב ןופצבש ןונבלה לובגמ םיבשויה םיצוביקה
ןכ ומכ . םייפותיש םיבשומ ינשו םיצוביק השולשו םירשע הדוגאב םירבחו
.םיוולנ םיקשמ השולש םג תוליעפב םיפתוש


םימייק ויהש םיצוביקה ידי לע 1948 ץרמב םקוה ץרפמה יקשמ לש תוינקה ןוגרא
ופרטצה הנידמה םוק רחאל ומקו עקרקה לע ולע רשא םיבשומו םיצוביק .רוזאב
.םינשה ךשמב תוינקה ןוגראל םיאלמ םירבחכ


תבולשת תא םיבשומהו םיצוביקה וילעב תמזיב ,תוינקה ןוגרא םיקה 1960 תנשב
דוביעב םיקסועה הישעת ילעפמו תויקסע תורבח ללוכה דיגאת – תואולימ
.םירבחה יקשמב תרצוימה תיאלקח תרצות
לוצינ ךות םילעבל םיבוט םיריחמו רחס יאנת גישהל איה תוינקה ןוגרא תרטמ
םיקשמב תרצוימה תרצותה ןיגב םילעבה רובע זכורמב היבגו ,דחמ לדוגה ןורתי
ןתונה יזכרמ יסנניפ דסומכ ןוגראה ססבתמ וז תוליעפמ דרפנ יתלב קלחכ .ךדיאמ
.תואולימ תבולשת ילעפמלו וב םירבחה םיקשמל יוביג
רוזאה תלכלכב יזכרמ םרוגכ ודמעמ תא ססבמו ךלוה ץרפמה יקשמ תוינקה ןוגרא
הליעפ תוברועמ דצב ,םירבחה לש ףטושה םירזתה יכרוצל יסנניפ הנעמ ןתונכו
םידבועה םיקפסה לגעמ תבחרה ךות תאז לכ ,רוזאב תויאלקחה תויוליעפה חותיפב
.םירבחל םיבוט םיריחמו רחס יאנת תגשה ךותו ןוגראה םע
ןוגראה לע עדימ ףד לש תפסונ המגוד