ץרפמה יקשמ
ןוגרא איה מ"עב תואלקחל תיזכרמ תיפותיש הדוגא ץרפמה יקשמ
קמע הכאוב ןופצבש ןונבלה לובגמ םיבשויה םיצוביקה לש תוינקה
םיצוביק השולשו םירשע הדוגאב םירבחו םידגואמ .םורדב ןולובז
םיקשמ השולש םג תוליעפב םיפתוש ןכ ומכ . םייפותיש םיבשומ ינשו
.םיוולנ

םיצוביקה ידי לע 1948 ץרמב םקוה ץרפמה יקשמ לש תוינקה ןוגרא
ומקו עקרקה לע ולע רשא םיבשומו םיצוביק .רוזאב םימייק ויהש
ךשמב תוינקה ןוגראל םיאלמ םירבחכ ופרטצה הנידמה םוק רחאל
.םינשה

םיבשומהו םיצוביקה וילעב תמזיב ,תוינקה ןוגרא םיקה 1960 תנשב
ילעפמו תויקסע תורבח ללוכה דיגאת – תואולימ תבולשת תא
.םירבחה יקשמב תרצוימה תיאלקח תרצות דוביעב םיקסועה הישעת

םיבוט םיריחמו רחס יאנת גישהל איה תוינקה ןוגרא תרטמ
זכורמב היבגו ,דחמ לדוגה ןורתי לוצינ ךות םילעבל
קלחכ .ךדיאמ םיקשמב תרצוימה תרצותה ןיגב םילעבה רובע
יסנניפ דסומכ ןוגראה ססבתמ וז תוליעפמ דרפנ יתלב
תבולשת ילעפמלו וב םירבחה םיקשמל יוביג ןתונה יזכרמ
.תואולימ

יזכרמ םרוגכ ודמעמ תא ססבמו ךלוה ץרפמה יקשמ תוינקה ןוגרא
לש ףטושה םירזתה יכרוצל יסנניפ הנעמ ןתונכו רוזאה תלכלכב
,רוזאב תויאלקחה תויוליעפה חותיפב הליעפ תוברועמ דצב ,םירבחה
תגשה ךותו ןוגראה םע םידבועה םיקפסה לגעמ תבחרה ךות תאז לכ
.םירבחל םיבוט םיריחמו רחס יאנת