םיבושח םירושיק
םירחא תוינק ינוגרא
תונרג
ןוילעה לילגה יקשמ
םילעופה קנב