רטנס םוה

לש תותלד 2 תוריש תונורא עצבמ יעיבר םוי דע רטנס םוה -ב םייקתמ ךתעידיל
.רתכ
ליגרה הריכמ ריחמה רשאכ תונוראה יגוס לכל (מ"עמ ללוכ)ח"ש 160 אוה ריחמה
.ח"ש 300 אוה
הז ריחמו ןוויכמ תואנוטיסב םג תעצבתמ הריכמהו ימעפ דח ריחמ אוה הז ריחמ
.תויטרפ תויונח לש היינקה ריחממ תוחפ