המסיס רוזחש
רושיא ץוחללו ינורטקלאה ראודה תא דילקהל השקבב